Samtal 2020

Samtal under 2020

Under 2020 p.g.a. rådande omständigheter med covid -19 bedrivier vi delar av vår samtalsverksamhet via telefon istället för genom fysiska möten. Möjlighet finns också till samtal via Zoom. Vår erfarenhet är att dessa möten fungerar väldigt bra och uppmuntrar dig att ta kontakt med oss för möjlighet till samtal med psykoterapeut angående din problematik. 

Kvinnojourer och Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) rapporterar att det i dessa coronatider med ökade påfrestningar i hemmet finns stora risker för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar. Vi har på Mansforum under våren 2020 tagit emot dubbelt så många besök jämfört med tidigare år och vi uppmuntrar dig att ta kontakt med oss så fort som möjligt för att undersöka om det finns behov av fortsatta samtal.

För anmälan eller fler funderingar kring hur och varför du bör samtala med oss, kontakta oss på telefon 019- 611 17 10 eller e-post info@mansforum.se