Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Vi vänder oss till män som utövat hot och våld i nära relationer.
Syftet är

  1.  att våldet upphör
  2. den som utövat hot och våld får genom samtal bearbeta de negativa         konsekvenserna som våldet inneburit.
  3. att kunna hitta alternativa sätt att lösa konflikter på en genom aggressivitet

vidare syftar behandlingssamtalen till:
– att öka sin empatiska förmåga till närstående,
– få stärka självkänslan, bli tryggare i sig själv,
– att kunna prata och uttrycka vad man känner utan skrik och hot,

Vår syn på våld i nära relationer
Våld i nära relationer utgör ett folkhälsoproblem. Det finns ett stort mörkertal. Våldet kan behandlas genom samtal.
Våld är inte bara fysiskt utan även psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt,
Våldet kan ses i ett individuellt – eller samhälleligt perspektiv utifrån värderingar, könsmaktsordning, strukturella skillnader där mannen av traditionen  varit den som bestämmer.
Då kvinnan har krävt respekt och stå för en fri vilja har mannen kunnat känna sig hotad. Inte sällan ligger en känsla av maktlöshet hos mannen bakom agression och våldsbeteende. Rädsla att bli lämnad, svartsjuka, har ofta sin grund i bristande självkänsla och inre otrygghet.

Behandlingen sker genom : indivduella samtal – parsamtal – partnersamtal – gruppsamtal.

Individuella samtal:  Genom att se på hur hot och våldsbeteendet sett ut. Ansvaret bär den som utfört gärningarna. Konsekvenserna drabbas alla av. Varje person har sin egen problematik och bakgrund till utövandet. Det är av vikt att bryta beteendet genom att hitta alternativa förhållningssätt.
Parsamtal:
Då det bedöms vara lämpligare behandlingsform, oftast efter en tids individuella samtal och partnersamtal. Vidare har bedömning gjorts att våldsbeteende inte kommer att fortsätta. Att tillsammans tala om de missgärningar som förelegat är ofta av vikt för en eventuellt fortsatt relation.
Partnersamtal:
Till varje man som söker behandling erbjuds partnersamtal till vanligtvis en kvinnlig terapeut. Här ges möjligheter att under tystnadsplikt sätta ord på det aggressiva våld du utsatts för, vilka konsekvenser det fått. Syftet är att stärka självkänslan och få mer realistisk syn på ditt liv.
Gruppsamtal:
Utgörs av män som efter en tids individuella samtal kan erbjudas gå i en icke-våldsgrupp. Behandlingsmodellen utgår från ATV Oslo. Gruppstorleken är  ca. 6-8 deltagare. Inriktningen är att ge och få respons på beteenden, som är av värde att bearbeta.
Pappagrupp finns för de pappor som haft ett aggressivt, kränkande sätt gentemot barnen. Syftet är att upprätta papparollen att bli stabilare och tryggare, se barnens behov och hitta bra förhållningssätt.